دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


سه شنبه 11 فروردین 1394

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

تفسیر می کند
مژگان
اشک هایت را
چک چک!


سه شنبه 11 فروردین 1394

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

چه به انگشت هایت
می آید
انگشتان ام
وقتی در هم فرو می روند!


سه شنبه 11 فروردین 1394

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

به ابرها بگو!
تعطیل اند
نوبت چشم من است
تاتو بیایی


سه شنبه 11 فروردین 1394

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

باید استراحت کنند
گرگ ها
تا یکدیگر را می درّند
انسان ها !


سه شنبه 11 فروردین 1394

فاطمه سیبویه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

چه جرم سختی است
زیبایی
برای زنی تنها


سه شنبه 11 فروردین 1394

فاطمه سیبویه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

گواهینامه ی بین المللی دارد
یادت
هرسمت که میروم
دنبالم میپیچد!


سه شنبه 11 فروردین 1394

مرضیه اردستانی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

بعد زمستان
مشت زمین باز می شود
گل است مژده بهار


سه شنبه 11 فروردین 1394

فاطمه سیبویه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

ساعت دنیا را جلو بکش
بعد رفتنت
تمام ثانیه ها دیرشان شده!


سه شنبه 11 فروردین 1394

فاطمه سیبویه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

نبودنت
صدها کتاب شد
تمام آمدنت
یک لبخند


سه شنبه 11 فروردین 1394

فاطمه سیبویه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

کش آمده است
لحظه های انتظار
بس که سال ها
انتظارت را کشیده ام!


سه شنبه 11 فروردین 1394

سیدمحمد آیت الهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آنقدر شبیه تو شده ام
که خودم هم نمی دانم
این که می نویسمش
تویی یا من!


سه شنبه 11 فروردین 1394

حمیدرضا احمدی اصل

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

سنگ باران که شد
قفس را
به آزادی اش ترجیح داد
پرنده


سه شنبه 11 فروردین 1394

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

طناب دلتنگی به گردنم افتاده
میترسم خالی کند
دست فاصله ها
زیرپایم را


سه شنبه 11 فروردین 1394

قاسم پیرنظر

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

بغض ابر شکست
تا در ایستگاه آخر سال
ذغال روسفید شود


سه شنبه 11 فروردین 1394

قاسم پیرنظر

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آهسته قدم بردار
نگاهم رّد پاهایت را
نفس میکشد


تعداد کل صفحات: 237 1 2 3 4 5 6 7 ...