چهارشنبه 13 خرداد 1394

انجمن ادبی فرهنگی پریسکه سرایان ایران

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

انجمن ادبی فرهنگی پریسکه سرایان ایران


یکشنبه 17 خرداد 1394

مجتبی نورانی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

درعطش«سیاه»شدن

می سوزد

کاغذ«سفید»!


یکشنبه 17 خرداد 1394

ابولقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

"آفتابی"

شده ای

در

شبِ "مهتابی" ام


یکشنبه 17 خرداد 1394

زهرا نادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

زیرقدمهای آفتاب 

افتاده بود سایه

 ارزش افتادن پیش پایش را

می دانست


یکشنبه 17 خرداد 1394

مجتبی نورانی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آسمان به زمین می آید

اگر تو بیایی

ماه من!


جمعه 15 خرداد 1394

سیده مریم اسدالهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

پریسکه هایم قافیه ندارند
سالهاست که من
به دوبیتی چشمانت
قافیه را باخته ام!


جمعه 15 خرداد 1394

سیده مریم اسدالهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

زمستان
شاعری است که
یک فصل سالنامه را
شعر سپید می نویسد!


جمعه 15 خرداد 1394

سیدعبداله جنت

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

هزار و یک دلیل
کافی بود
تا نخوابدخسرو
از قصه های شیرینت!


جمعه 15 خرداد 1394

یزدان عظیمی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

ساحل خواهد مرد!

وقتی که بفهمد

چشم های خیره به سمت او

منتظر خورشیدند ...


جمعه 15 خرداد 1394

یزدان عظیمی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

برای مردی که 

نمیخواهد عاشق شود

شعر 

سریعترین هفت تیر دنیاست ...


جمعه 15 خرداد 1394

ابولقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

وچشمت

"شیر"

پُشتِ

"خطِّ" ابرو


جمعه 15 خرداد 1394

ابولقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دلم

پُر است

از جایِ خالیِ

تو!


جمعه 15 خرداد 1394

علیرضا خسروی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

عاقبت...

دست به دامان خورشید خواهد شد

دریایی که

دلش هوای آسمان کرده است


جمعه 15 خرداد 1394

یزدان عظیمی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

از پشت شیشه 

قناعت میکنم به کل شهر ،

به کل کوچه ها ،

خیابان ها ...


جمعه 15 خرداد 1394

یزدان عظیمی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

نه برای لانه برمیگردد

نه آب و دانه

فقط جفتی دارد

که تنها دلیل بازگشت است


جمعه 15 خرداد 1394

سیده مریم اسداللهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

کرم کوچک

پروا نکرد

پر وا کرد

پروانه شد!


تعداد کل صفحات: 256 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...